Danske Biotoper

Danske Biotoper er et undervisningsmateriale udviklet til folkeskolens ældste klasser. Danmarks natur er inddelt i 11 biotoper eller plantesamfund:

Strandbredder
Strandenge
Klitter
Søer og vandløb
Moser og enge
Løvskove
Nåleskove
Græsland
Heder
Dyrket land
Vejkanter og ruderater

Forklaring på begrebet biotop og lærervejledning findes her:

Hvad er en biotop?
Om Danske Biotoper – lærervejledning

For hver af biotoperne findes følgende beskrivelser og opgaver:

Danske Biotoper er produceret med støtte af Undervisningsministeriets udlodningsmidler.