Trusler mod heden og forslag til uddybende projektarbejde.

Hede betyder et fladt, skovløst landskab, som vi forbinder med et landskab dommineret af dværgbuske, især hedelyng. Hedelyng er invaderet for 10.000 år siden efter sidste istid ( Weichel-istiden). For 5000 år siden, hvor bøgeskov blev ryddet har hedelyngen bredt sig. Pollen-analyser viser, at heden med hedelyng havde sin største udbredelse i 1500 – 1600-tallet, hvor den dækkede 900.000 ha. De centrale hedeområder lå vest for isens hovedstilstandslinje på sletterne af smeltevandssand og bakkeøerne af morænesand. Også i den nordlige del af Jylland fandtes store hedearealer på morænesand og på arealer med hævet havbund.

 


Fra Kongenshus Mindepark, hvor får afgræsser heden igen, sådan som dyr også gjorde for århundrede siden.

TEMA 1: HEDEN I KULTURHISTORISK LYS

Forslag til projektarbejde om hedebøndernes oprindelige landbrug og opdyrkning af heden ad flere omgange.
 1. Indtegn på et Danmarkskort isens hovedstilstandslinje.
 2. Før man begyndte opdyrkningen af heden for at kunne bruge jorden til intensivt landbrug (dyrkning af korn), har hedebønder boet på heden og har levet af såkaldt ekstensivt landbrug, hvor hedens knappe ressourcer er blevet anvendt på mange forskellige måder. Hvad har hedebønderne og deres dyr levet af?
 3. Fra 1750 kommer de første initiativer til at opdyrke heden. Hvad var formålet med at opdyrke heden? Hvem udførte arbejdet?
 4. Beskriv formålet med Kongenshus Mindepark og Mindedalen.
 5. De første forsøg i sidste del af 1700 på at opdyrke heden gav ikke stor effekt. I 1870 var landbrugsarealet kun øget 3 %. Efter krigen i 1864, hvor vi afstod store landarealer, blev der iværksat et nyt og denne gang effektivt forsøg på at få heden opdyrket. Fortæl historien om Dalgas og Hedeselskabet.
 


Hedens dværgbuske har ikke de nemmeste levevilkår. De får direkte sol uden skygge og jorden er sandet og hård. Derfor har hedens planter forskellige overlevelsesstrategier.

TEMA 2: HEDENS JORDBUND.

Forslag til projektarbejde om hedens jordbundsforhold og mikroklima

Jordbunden på hederne er med tiden blevet meget næringsfattig. Jordbundstypen kaldes podzol, som betyder askelignende.
 1. Tegn en podzol profil / hedejordens lagdeling
 2. Gør rede for podzolens
  • Surhedsgrad
  • Hvilke grundstoffer, der tidligere er blevet udvasket og hvordan
  • Blegsandslag
  • Dannelse af allag
  • Dannelse af det øverste morlag
 3. Kvælstof og forfor er hedeplanternes vigtigste næringsstoffer. Forklar hvordan de to stoffer bindes.
 4. Mikroklimaet på hederne er særligt med store temperaturudsving fra kulde til hård sol, fra fugt til tørke. Gør rede for de klimatiske forhold og beskriv hvilke særlige vilkår planterne skal tilpasse sig!
 5. Forklar dværgbuskene hedelyng, klokke-lyng, revling, krybende pil, mose-bølle og tyttebærs tilpasningsstrategier!

 


Heden er et kultursamfund, som uden menneskelig påvirkning vil springe i skov, som er hedens oprindelige klimaksvegetation. For at bevare hederne må man først og fremmest sørge for at hedelyngen bibeholdes.

TEMA 3: NATURPLEJE PÅ HEDEN I DAG

Forslag til projektarbejde om forskellige metoder til naturpleje af heden.

I 1961 var hedearealet i Danmark reduceret til 120.000 ha og siden er yderligere 40.000 ha hede forsvundet, svarende til 1,9 % af Danmarks areal. Tidligere dyrkede man eller tilplantede man heden. De sidste 50 års tilbagegang, skyldes især naturlig tilgroning af heden. Efter 2. Verdenskrig blev man opmærksom på, at heden var blevet en truet naturtype. I dag er mange af de vigtige hedeområder i Danmark fredede eller i offentlig eje. I Naturbeskyttelsesloven fremgår det, at hederne er omfattet af en generel beskyttelse, der betyder, at de ikke må tilplantes, opdyrkes eller på anden måde ændres. En del af hederne indgår også i NATURA-2000 netværket.
 1. Hvilke træer, buske og græsser truer det oprindelige dværgplantesamfund?
 2. Naturpleje af heden kan bestå af
  • rydning af skov-fyr,
  • husdyrgræsning,
  • slåning,
  • afbrænding og,
  • afskrælning
  Beskriv de forskellige metoder og effekten (fordele og ulemper) af dem.
 3. Design et spil eller en leg, som har til formål at Jeres kammerater lærer de typiske hedeplanter at kende.

Tilbage