Floraen i søer og vandløb og dens særlige tilpasningsstrategier

Klik et billede for at læse om planten.


Vand-pileurt

Hvid nøkkerose

Gul åkande

Eng-kabbeleje

Langbladet ranunkel

Almindelig vandranunkel

Engkarse

Tyndskulpet bøndkarse

Kattehale

Lodden dueurt

Vandspir

Aks-tusindblad

Gifttyde

Sideskærm

Almindelig fredløs

Dusk-fredløs

Vandrøllike

Bukkeblad

Sump-forglemmigej

Almindelig skjolddrager

Sværtevæld

Tykbladet ærenpris

Krybende baldrian

Tvepibet lobelie

Fliget brøndsel

Rød hestehov

Kær-svinemælk

Gul iris

Liden andemad

Brudelys

Vejbred-skeblad

Frøbid

Almindelig vandpest

Kruset vandaks

Svømmende vandaks

Bredbladet dunhammer

Grenet pindsvineknop

Sø-kogleaks

Næb-star

Almindelig sumpstrå

Rørgræs

Høj sødgræs

Tagrør

Rød-el

Dynd-padderok

Tilbage